Fv. 512 Åsveien, byggherre Statens vegvesen

Arbeidet går ut på å utbedre veien i forbindelse med Kommunesammenslåingen mellom Audnedal og Lyngdal, da dette er hovedfartsåren mellom de to stedene.

Vegen er veldig dårlig på strekningen og arbeidet består av breddeutvidelse av 680 m eksisterende veg. Eksisterende veg skal masseutskiftes 50 cm ned og utvides til 5m asfaltert veg. Eksisterende driftsavkjørsler skal opprettholdes.

Alle eksisterende stikkrenner skal byttes ut. Vegen forventes ferdig juni 2019